HiddenFields

Cloud ERP

ERP فرا رایانه یک نرم افزار کاربردی جامع ، استاندارد و شامل مجموعه ای از ماژول‌های یکپارچه، آماده  و قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس نیازهای پویای سازمان‌ها است.  

این نرم افزار کاملاً ، فرآیندگرا و اطلاعات محور می باشد و برخی از فرآیندهای سازمانی بر اساس تجربیات و گزینه‌های بر‌تر در این نرم افزار ایجاد شده اند که در اندک زمانی قابل متناسب سازی با سازمانها می باشد .

 

ERP فرا رایانه ابزار جدید و تکامل یافته سیستم‌های اطلاعات مدیریت فرا رایانه می باشد .ما تلاش می کنیم تا با پیاده سازی ERP فرا تا تمام فرآیندهای سازمان را به صورت یکپارچه و با نگرش فرآیندی با یکدیگر مرتبط نماییم .  

مزایای ERP

  • ایجاد یکپارچگی اطلاعات سازمان
  • دسترسی سریع و بهتر به داده ها  از طریق ایجاد انبار داده  به منظور تسهیل دسترسی بهتر و سریع‌تر به داده‌ها برای مدیریت و جهت اخذ تصمیمات به موقع
  • بهبود هماهنگی میان واحدهای سازمان، کاهش وقفه‌های کاری و افزایش کارایی فرآیندهاست